Adatkezelési tájékoztató

Kezdőlap » Adatkezelési tájékoztató

1

Adatkezelési tájékoztató

 1. Adatkezelő megnevezése

Sky Frames Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató)
Székhely: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 21.
Telefon: +36 (30) 577 7292
E-mail cím: info [@] sky-frames.com

 1. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

A Szolgáltató adatvédelmi tisztviselője: Zsilinszki Zsombor (ügyvezető igazgató)

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

3.1. A regisztrációhoz, illetve a szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
adatkezelés célja jogalapja
Az adatkezelés célja a Szolgáltató és az ügyfél
közötti kapcsolattartás lehetőségének
biztosítása, az ügyfelekkel történő
kapcsolattartás egyszerűsítése.

A szolgáltatással kapcsolatos támogatás,
hibaelhárítási tevékenység ellátásához, illetve az
üzletmenetfolytonossággal összefüggésben
folytatott kapcsolattartás.

A regisztrációhoz köthetően, a Szolgáltató és az
ügyfél között létrejött szerződés alapján
keletkezett fizetési kötelezettségek teljesítése.
Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi
rendelet1
(a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja szerint, az adatkezelés az
érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapul.

Ön bármikor választhatja a Szolgáltatóval
történő írásbeli, vagy ügyfélszolgálati
elérhetőségei útján való kapcsolattartást, az
online ügyindítás továbbra sem kötelező.

A Szolgáltató felhívja arra a figyelmet, hogy a felhasználónév és az e-mail cím esetében nem szükséges,
hogy az személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az email cím az Ön nevét
1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
2

tartalmazza, teljesen szabadon dönthet arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad
meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

3.2. Az Online Ügyfélszolgálati Időpontfoglaláshoz kapcsolódó adatkezelés

személyes adat
(kötelező
megadni)
az adatkezelés célja jogalapja
családi- és
utónév az Ön neve az Önnel történő kapcsolatfelvételhez
szükséges, továbbá az esetleges hibák
bejelentéséhez és feldolgozásához, valamint a
hibaelhráításának érdekében
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
pontja szerint, az adatkezelés az
érintett, azaz az Ön
hozzájárulásán alapul.

Ön bármikor választhatja a
Szolgáltatógal történő írásbeli,
vagy ügyfélszolgálati
elérhetőségei útján való
kapcsolattartást, az online
ügyindítás továbbra sem
kötelező.

e-mail cím:
az e-mail cím a Szolgáltató és az Ön közötti
kapcsolattartáshoz szükséges, továbbá az esetleges
hibák bejelentéséhez és feldolgozásához, valamint
a hibaelhráításának érdekében
telefonszám
a Szolgáltató és az Ügyfél közötti kapcsolattartás, a
szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen okokból


3

A hibabejelentés
tárgya
a tárgy megadása azért szükséges, hogy a
Szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatos
hibaelhárítási kötelezettségeinek eleget tudjon
tenni és biztosítsa

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más, banki vagy
fizetési szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók részére a Szolgáltató nem továbbít adatokat,
kizárólag a megadott linkre kattintva a felhasználó közvetlenül átléphet a fizetési szolgáltatók oldalára.
A fizetési szolgáltatók adatkezelési tájékoztatója lesz érvényes, azok adatvédelmi gyakorlatáért és más
tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
Amennyiben megindult az eljárás, és Ön ismeri az ügyszámot, kérjük, tüntesse fel az űrlapon, mivel
ebben az esetben az ügy előadója fogja Önt fogadni.

3.3. Szolgáltatás/termék megrendelése

Személyes adat Harmadik fél hozzáférése/ A Sky Frames KFT:


Az e-mail cím vásárlói elégedettség-felmérés céljából, közvetlen üzletszerzési céllal is kezelésre kerül, mely ellen elérhetőségeinken tiltakozhat. E-mail címét az Árukereső (Online Comparison Shopping Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) a kérdőíves felmérés céljából adatfeldolgozóként tárolja.

Fizetésnél az adatok (név, bankkártya adatok, email, cím) a Stripe (https://stripe.com/en-hu/privacy) vagy a SimplePay (https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/) kerülnek a választott cég irányába továbbításra.

A weboldalon a megtekintett termékeket kényelmesebb vásárás érdekében megőrizzük és az Ön fiókjához társítjuk.

3.4 Hírlevél

Személyes adat Harmadik fél
-e-mail cím
-név
Az adatokat csak a Sky Frames Kft. tárolja és
kezeli!
A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni.

A hírlevélre való feliratkozás nem kötelező a szolgáltatások megrendeléséhez!

 1. A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta a
  Szolgáltató rendelkezésére

A Szolgáltató nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.

 1. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

A Szolgáltató a tájékoztató 3.1. és 3.2. pontjában említett adatkezelés kapcsán adatfeldolgozóként veszi
igénybe a JZT Kft. szolgáltatásait.

 1. A személyes adatok tárolásának ideje

A tájékoztató 3.1. pontjában említett esetben A Szolgáltató a személyes adatokat a hozzájárulásának
visszavonásáig (a regisztrált fiók törléséig) kezeli. A hozzájárulását az ugyfelszolgalat@sky-frames.com
e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

A tájékoztató 3.2. pontjában említett esetben a Szolgáltató az online ügyfélszolgálati időpontfoglalással
kapcsolatban rögzített személyes adatokat 2 évig őrzi meg.

 1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

7.1. Határidő

A Szolgáltató az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított
legfeljebb egy éven belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

A Szolgáltató szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a
határidőt további két évvel meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a Szolgáltató a
késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy éven belül tájékoztatja az
érintettet.

7.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

7.2.1. A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a Szolgáltatótól
tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban vane, és ha
ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy
• a Szolgáltató

 • milyen személyes adatait; – milyen jogalapon;
 • milyen adatkezelési cél miatt;
 • mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy
  • a Szolgáltató kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított
  hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
  • milyen forrásból származnak a személyes adatai;
  • a Szolgáltató alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a
  profilalkotást is.

A Szolgáltató az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló
kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív
költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Szolgáltató
köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának
6

egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat
kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

7.2.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a Szolgáltató
módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a
helyesbített adat pontosságát, a Szolgáltató a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az
általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

7.2.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai
kezelését a Szolgáltató korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az
egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben

 • vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Szolgáltató arra az időtartamra
  korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
  felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
  igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
  vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
  élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

7.2.4. A tiltakozáshoz való jog

A 3.3. pont szerinti célból történő adatkezelés tekintetében az érintett az 1. pontban megadott
elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a Szolgáltató a
személyes adatát az adott eljárásra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal
összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a Szolgáltatónak kell igazolnia, hogy a
személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek
az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A 3.1. és 3.2. pont szerinti célból történő adatkezelésekkel kapcsolatban – figyelemmel annak
jogalapjára – az érintettet nem illeti meg a tiltakozás joga.

7.2.5. A törléshez való jog

7

A tájékoztató 3.1. és 3.2. pontjában található adatkezelési célok kapcsán – figyelemmel annak
jogalapjára – az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje
az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatok
kezelésére más jogalapja nem áll fenn.

A tájékoztató 3.3. pontjában ismertetett adatkezelési célok kapcsán az érintett csak akkor élhet a
törléshez való jogával, ha a Szolgáltató közérdekű, illetve a Szolgáltatóra ruházott közhatalmi
jogosítványok gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához az adat nem szükséges. A
levéltárba adandó iratok vonatkozásában az adatok törlése az iratok integritásának sérelme nélkül nem
valósítható meg.

7.2.6. Az adathordozó Szolgáltatóhoz való jog

A 3.1. és 3.2. pont szerinti célból történő adatkezelésekkel kapcsolatban – figyelemmel annak
jogalapjára – az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a rá
vonatkozó, általa a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy
másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Szolgáltató az automatizált módon
megvalósított adatkezelési műveletekkel kapcsolatban.

A 3.3. pont szerinti célból történő adatkezelés tekintetében az érintettet – figyelemmel annak
jogalapjára – nem illeti meg az adathordozó Szolgáltatóhoz való jog.

 1. Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Szolgáltató a személyes adatainak kezelése során megsértette a
hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

 • panaszt nyújthat be a Szolgáltatóhoz (Sky Frames Kft., cím: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 21.)
  Budapest, Pf.: 5. E-mail: info@sky-frames.com , honlap: sky-frames.com) , vagy
 • lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül
  jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a
  tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Szolgáltató székhelye szerint illetékes
  törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket
  megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon. A Szolgáltató
  székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.
Scroll To Top
Close
Close
Close

Kosár

A kosara üres

Vásárlás folytatása